Cast: Chow Yun-fat,Gong Li,Jay Chou,Liu Ye,Qin Junjie,Li Man,Ni Dahong,Chen Jin,Siran Ge,Jiulong Guo,