Cast: Taito Ban,Genta Nakamura,Haruna Mikawa,Reina Ueda,Daisuke Hirakawa,Hiroki Touchi,Banjo Ginga,Makoto Furukawa,